365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
Din kurv

Konkurrencebetingelser

Vind gavekort

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af BR (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om at vinde et gavekort på 500 kr. til BR, som udloddes i forbindelse med deltagelse i gæstetilfredshedsundersøgelse. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører fra 01.07.2021 Kl. 8 til 31.07.2021 Kl. 20. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes ti vindere – dog senest den 15.08.2021.

 

Den heldige vinder modtager et gavekort til BR til en samlet værdi på 500 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 10 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre BR Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BR.

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du besvare BR’s gæstetilfredshedsundersøgelse.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 17.05.2021 kl. 20 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har deltaget i gæstetilfredshedsundersøgelsen. Vinderen kontaktes på det oplyste telefonnummer eller e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 3 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af BR, forbeholder BR sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at BR må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor BR har oplyst navn, telefonnummer og e-mail, videregives disse ikke.

  1. Afsluttende bestemmelser

BR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod BR

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn. BR er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

Vi opbevarer dine persondata midlertidigt i forbindelse med konkurrencen. Læs mere om hvordan BR forholder os i vores privatlivspolitik her: https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/

 

 

Privatlivspolitik – Konkurrence

Version: 18-11-2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderne
  • Administration af din relation til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger i form af demografiske data og kontaktoplysninger herunder telefonnummer og mail.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Human Engage, der er  leverandører af softwareløsning, der muliggør gennemførelse af gæstetilfredshedsmåling. De behandler ligeledes data eksternt i form af hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinderne er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.