365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
Din kurv
EXO

EXO glasrens 1 liter

Ekstrem drøj i brug og super hurtigtørrende, så d...
Her får du en af de bedste glasrens på markedet, dette er ikke et fortyndet produkt som du normalvis køber i ...
Læs mere

Beskrivelse

Her får du en af de bedste glasrens på markedet, dette er ikke et fortyndet produkt som du normalvis køber i supermarkedet.

Denne glasrens er noget af det bedste glasrens vi har i butikken, produktet er velegnet til aftørring af spejle, ruder, glas, efterlader absolut ingen striber.

Du vil sagtens kunne pudse vinduer både udvendig og indvendig med dette produkt, samtidig med at du får et fantastisk resultat.

Fare -
H225 Meget brandfarlig væske og damp
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
P102: Opbevares utilgængeligt for børn
P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning
forbudt.
P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys/udstyr.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret
påklædning. Skyl med rigeligt vand og sæbe.
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE skyl med vand I flere minutter. Fjern
kontaktlinser hvis tilstedeværende og let kan gøres. Fortsæt skylning og ring
omgående til giftlinjen eller læge.
P378: Anvend til brandslukning: Alle slukningsmidler kan anvendes.
Se mere

Specifikationer

ID
Varenummer 200146785
Se mere