365 dages bytteservice - i butikkerne og på BR.dk
Ønskeliste
Din kurv
Detailers

Detailers Interior Valet 500ml

Effektivt rengøringsprodukt til alle typer stof i...
DETAILER Interior Valet er en super effektiv polstringsrens, der indeholder aktive rengøringsmidler, som både...
Læs mere

Beskrivelse

DETAILER Interior Valet er en super effektiv polstringsrens, der indeholder aktive rengøringsmidler, som både rengør og opfrisker sæder, tæpper, tagbeklædning og andre tekstiler i bilen. Produktet trænger hurtigt ind, så rengøringen bliver let som en leg. Efterlader desuden en frisk duft.

Advarsel -
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af dampe/ spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Se mere

Specifikationer

ID
Varenummer 200136719
Se mere